A Dávid Hősei Gyülekezet hitvallása

1.1. Megegyezik a Niceai Hitvallással, vagyis a következő:

“Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában, aki az Atyától született minden idő előtt, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született és nem teremtetett, az Atyával egylényegű, és általa lett minden. Értünk emberekért és üdvösségünkért leszállt a mennyből. Megtestesült a Szent Szellemtől és Szűz Máriától, és emberré lett. Keresztre feszítették értünk Poncius Pilátus alatt, kínhalált szenvedett és eltemették, harmadnapon feltámadt az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atya jobbján, újra eljön dicsőségben ítélni élőket és holtakat, és uralmának nem lesz vége. Hiszek a Szent Szellemben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit az Atyával és a Fiúval együtt imádunk és dicsőítünk, és aki szólt a próféták által. Hiszem az egy, szent, egyetemes és apostoli egyházat. Vallom az egy bemerítkezést a bűnök bocsánatára. Várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Ámen.”

Bővebben:

1.2. A Biblia 66 kanonikus könyve (39 ószövetségi és 27 újszövetségi könyve), a teljes Szentírás Istentől ihletett, tévedhetetlen. A Szentírás tartalma hitünk alapja, minden hitre és üdvösségre vonatkozó kérdés vagy kijelentés szempontjából a legfőbb tekintély, a hívő élet számára zsinórmérték.

1.3. A Biblia alapján hisszük, hogy Isten a világmindenség teremtője, Aki az embert a saját képére és hasonlatosságára teremtette meg.

1.4. A Teremtő és teremtménye kapcsolatát a bűnbeesés rontotta meg, amely az embert és minden leszármazottját elszakította az élő Istentől, a bűn rabszolgájává tette és kiszolgáltatta a halálnak és kárhozatnak. Isten megváltói terve arra irányul, hogy a bukott embert megváltva Sátán hatalma alól bevigye Jézus Krisztusnak, mint Teljhatalmú Uralkodónak hatalma alá, ezáltal helyreállítva Isten és az ember szeretet-közösségét, és a megtérés, újjászületés által létrejött Új Ember által kiteljesítse az ő Királyságát a Földön, s mennyei helyeken. Az üdvtörténet során Isten – az ő Beszédén és az ő Szövetségein keresztül – jelentette ki magát, mint Ábrahám, Izsák és Jákob Istene, szövetségre lépett Ábrahámmal és az ő Magvából valókkal. A próféták által ígéretet tett a Messiás-király eljövetelére, Aki megváltja az egész világot, és üdvösségre vezeti Izraelt és a népeket.

1.5. Ez a Messiás-király (Krisztus) jelent meg testben a Názáreti Jézusban, Aki szeplőtelenül fogant Máriában, megszületett Betlehemben, Jeruzsálemben bekövetkezett kereszthalálával és testben történt feltámadásával a hit alapján kötött új szövetség Szerzője, Közbenjárója és Főpapja lett. Felvitetett a Mennybe, megkoronáztatott dicsőséggel, tisztességgel, olyan névvel, amely “minden név fölött való, hogy Jézus nevére meghajoljon minden térd; mennyeieké, földieké, föld alatt valóké” (Fil.2,9-10). Hisszük és valljuk, hogy nincs más Isten, nincs más Úr. Csak Jézus Krisztusban, csak általa van üdvösség, ő az Egyetlen Út az Atyához, a Teremtőhöz. Vissza fog térni, hogy az Egyházat, amit tulajdon vérével szerzett, elragadja magához, és a hívők sokaságával együtt megjelenjen a világnak teljes krisztusi dicsőségében, és ítéletet tartson élők és holtak felett.
Az Újszövetségben Isten három személyben jelentette ki magát: Az Atya, a Fiú és a Szent Szellem. A Szentháromság: Az Atya, a Fiú és a Szent Szellem, e három örökkévaló személy: Egy Isten.
A Szentírásból tudjuk, hogy Isten halhatatlan, végtelen, mindenható, mindentudó, mindenek fölött való, mindig mindenütt jelenvaló, személyes szellemi valóság. ő a szeretet. Tökéletes lénye meghaladja emberi felfogóképességünket, ő egyedül méltó imádatunkra.

1.6. Az Egyház (Eklézsia, Krisztus Teste) az Atya által Krisztusban elhívott szentek közösségéből áll, akik a Szent Szellem bizonyságtétele alapján hisznek a Jézus Krisztus haláláról és feltámadásáról szóló evangéliumban, Jézus Krisztust megváltójuknak elfogadták, megtértek bűneikből, megvallották a hitüket, és újjászülettek víztől és Szent Szellemtől, és az ő Beszéde szerint élnek.

Az újszövetségi (egy, szent, egyetemes és apostoli) Egyház (Gyülekezet) nyilvánvaló ismertetőjegyei:
– a fundamentuma a Krisztusról való személyes, Szent Szellem általi kijelentés, azaz Jézus Krisztus a Kőszikla, az Egyház megingathatatlan alapja és Sarokköve (Szegletköve)
– a Kőszikla alapra Jézus Krisztus maga helyezi és építi az apostolokat és prófétákat
– az Egyház építésében a következő ‘réteg’ az ‘Efezus 4,11’-beli szolgálók (evangélista, tanító, pásztor)
– erre a ‘rétegre’ már az apostolok építik Jézus Krisztus fősége alatt a ‘városi véneket’, a helyi pásztorokat és a helyi véneket
– és végül Isten egész népe szép rendben ezekre a szilárd alapokra épül rá, mindenki a maga ajándékaival és szolgálatával
– apostoli tanítások útmutatásait követi (mind a múltban, mind a jelenben élő apostolok tanításait)
– Isten Királyságát és az ő Királysága evangéliumát hirdeti, bemutatja és előmozdítja azt természetfölötti jelekkel és csodákkal
– a testvéri közösség rendszeres gyakorlása
– a vízbe és Szent Szellembe való bemerítés
– az úrvacsorai közösség gyakorlása
– a könyörgés és böjtölés gyakorlása (egyénileg és közösen is)
– a hitből és szeretetből fakadó önkéntes adakozás
– Isten dicsőítése és imádása Szellemben és Igazságban.

Az Egyházban Isten Királysága kormányzásának kell megnyilvánulnia, melyben Jézus Krisztus a ‘fej’, s a különböző elhívású, ajándékú, hatókörű, hatáskörű, tekintélyű és kenettel bíró (nem magányosan munkálkodó) apostolok a ‘vállak’

1.7. Hiszünk abban, hogy a feltámadott Jézus Krisztus Önmagát osztotta meg, s helyezte bele az Egyházba apostoli, prófétai, evangélistai, tanítói, pásztori ajándékokon, személyeken keresztül. A Szent Szellem vezetése, a Szentírás útmutatása és az apostolok tanácsolása alapján választhatók és menthetők fel az Egyházban tisztséget betöltő szolgálók (1.Tim.3,1-13, Tit.1,5-9).

1.8. Az Egyház Krisztus élő Teste és Isten élő kövekből épülő temploma, amely nem azonos egyetlen földi szervezettel sem, túlmutat téren és időn, melynek Feje és Megtartója Krisztus. Az Egyház küldetése:
-hogy hirdesse az evangéliumot minden embernek az egész Földön
-szellemi otthona legyen a megtért hívőknek
-hirdesse, bemutassa és előmozdítsa Isten Királyságát, Krisztus megváltását, hatalmát és uralmát.

1.9. Minden újjászületett hívő kötelessége, hogy tanítványként Krisztushoz és az elhívásához méltó életet éljen. Törekedjen arra, hogy Isten hite benne megnyilvánuljon, s ezáltal Krisztus természete, élete, szentsége, szeretete és az ő feltámadásának ereje láthatóvá váljon az életében. Engedelmeskedjen Istennek, az ő Beszédének, a Szent Szellem által megelevenedett lelkiismeretének, s az Istentől delegált tekintélyeknek. Munkálkodnia kell az Atya akaratának megértésén, megcselekvésén, s Isten Királysága előmenetelén. Minden hívő részére Isten ajándéka a bűnbocsánat, a megigazulás, az örök élet kegyelme és Krisztusban Isten Királysága, az eljövendő világ örökségének ígérete, amelynek záloga és előlege Szent Szellem, Aki a hívőkben lakozást vesz, ajándékaival megnyilvánul és munkálkodik. Az Egyház tagjai hisznek a megszentelődés folyamatában, amelynek alapja és kiindulópontja a hit által Krisztusban már meglevő szentségük, és ez megnyilvánul az istenfélő életvitelükben. Gyakorolják magukat a tisztaságban, feddhetetlenségben, jó erkölcsös életben az Egyházon belül és kívül. Ellenállnak mindannak, ami gonosznak látszik, határozottan kiállnak a gonosszal szemben, melyre Jézus Krisztus élete a példa, és a Szent Szellem vezetésében járnak.

Gyere el hozzánk a hétvégén!