Katona Pál: Hűség

DSGY, 2016. augusztus 14. vasárnap

 

Zsid.12,1 „Ezért tehát mi is, akiket a bizonyságoknak/ a bizonyságtevő hit embereinek ilyen nagy serege vesz körül, tegyünk félre minden akadályt és a megkörnyékező bűnt, és kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdő teret.

A bizonyságoknak és a bizonyságtevőknek a fellege vesz körül minket. A Lehetőségek Háza körül rengeteg bizonyság van.

Ezék.37,4 „És mondta nekem: Prófétálj e száraz csontok felől és mondd nekik: Ti megszáradt csontok, halljátok meg az Úr Beszédét!”

„Ti megszáradt tetemek, halljátok meg az Úr Beszédét!” – Nyáron voltam én is a Próféta Iskolában, nagyszerű élmény volt. Ebben a gyülekezetben van a prófétálásnak helye.

Mi az a száraz csont, mi az a tetem? – Ami valamikor az élő testnek volt a része. Mi lett azzal az élő testtel? Meghalt és szétbomlott. Egy szakadást megelőz egy szellemi halál. Csak úgy nem szakad szét magától –, hanem csak akkor, ha közé áll valami.

Isten Szelleme azt mondja, hogy a tetemeknek prófétáljunk. Mit? Isten Szavát kell mondanunk. Ezékiel elkezdett prófétálni, és a csontok elkezdtek mozogni. Amikor kimondjuk hittel Isten Beszédét, ugyanez történik.

Láttatok már csontokat mozogni? Fogtok látni – és össze is illeszkednek majd. Az eredmény azt lett, hogy egy egész hadsereg állt fel, az Úrnak a Serege. Olyan időben élünk, hogy fontos prófétálnunk. Miért kell prófétálnunk? Olyan közösségben vagyunk, ahol ez működik.

Egy asszony a próféták fiainak feleségei közül odament Elizeushoz:

2.Kir.4,2-4 „Mondta neki Elizeus: Mit tegyek veled? Mondd meg nekem, mi van a házadban? Mondta az: A te szolgálóleányod házában nincs más, csak egy korsó olaj. (3) Akkor mondta: Menj el, kérj ott kinn minden szomszédaidtól üres edényeket, de ne keveset; (4) Menj be és zárkózz be magad a te fiaiddal, és tölts az olajból mindegyik edénybe, és a tele edényt állítsd félre.”

Ha adósa leszel a világnak, akkor jöhet jogosan a hitelező – a világ –, hogy elvigye a fiakat. Legyen ez a hely olyan hely, ahol mindig legyenek új edények, és legyen mindig mit tölteni az edényekbe.

Márta és Mária története:

Luk.10,38-42 „… Mária leült az Úr lábaihoz, és hallgatta, amit Jézus mondott. (40) Mártát eközben a sok készülődés teljesen lefoglalta. Odament Jézushoz, és így szólt: ’Uram, nem törődsz azzal, hogy a testvérem teljesen magamra hagyott a munkában? Szólj neki, hogy segítsen!’ (41) Jézus így felelt neki: ’Márta, Márta! Sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz. (42) Pedig csak egy valami fontos. Mária a jobb részt választotta, amit soha nem vesznek el tőle’.”

Sok szolgálat után vagyunk. Nem baj, ha elfáradunk. Márta máskor is ügyes volt, szorgalmas volt, sokra igyekezett, de belefáradt. Próbálta magára hívni Jézus figyelmét is, hogy mennyire fáradt. A sok szolgálat után itt a lehetőség, hogy leüljünk Jézus lábainál, és hallgassuk Őt. Van időszak, amikor le kell ülni és hallgatni, hogy utána Isten akarata szerint tudjuk csinálni tovább a dolgokat. Van, amikor a szolgálat, a tennivalók visznek tovább, maga a lendület. De ha elfáradtál, akkor ülj le Jézus lábaihoz, és hallgasd Őt. Egyszerűen csak legyél vele.

Vagytok itt többen házasok. Ugye, van olyan, hogy már várjátok, hogy letegyétek aludni a gyerekeket, és még egy kicsit tudjatok együtt lenni, együtt beszélgetni, közösségben lenni egymással – csak ketten.

Isten is élvezi a jelenlétünket, amikor nem bombázzuk Őt semmilyen imalistával, semmiféle kéréssel, egyszerűen csak ott vagyunk az Ő lábainál.

Péld.20,6 „A legtöbb ember talál valakit, aki jó hozzá; de hűséges embert, azt ki találhat?”

Hűséges (= hű, hív, állhatatos, megbízható) embert kicsoda találhat?

Az emberek elvesztették a hűség értékét, s gyakran félremagyarázzák a hűséget. Van, hogy azt mondják, hogy ’légy hűséges 6 hónapig, amíg találsz egy jó ügyvédet’. A világ azt is hűségnek mondja, hogy ha valaki nem vált el a feleségétől, de van mellette még két barátnője vagy szeretője. A román nyelvben – mint a görögben is (mint a régi magyar nyelvben is: hűség – hívség) – a hűség és a hit ugyanabból a szótőből fakad.

Hűség a Bibliában …

Józsefnek volt egy álma – még a szülei is félreértették, a testvérei is. Hűséges volt, nem felejtette el az álmát. Romániában szokás mind mostanáig, hogy a gyülekezetek hitéletében az év első hete evangelizálással telik el.

Jó néhány évvel ezelőtt egyszer, amikor utazni akartam egy másik városba, az Úr azt mondta, hogy ne oda menjek, ahova szólt a jegyem, hanem menjek oda az állomásfőnökhöz, és menjek egy másik városba. Az állomásfőnök mondta, hogy az odamenő vonat kb. 2 órát késik, tehát pont elérem. Amikor felszálltam, akkor tudtam meg, hogy ahol át kell majd egy expresszvonatra szállnom, az az expresszvonat nem szokott várni, hanem egyből megy tovább – így tehát imádkoztam, hogy valahogyan elérjem majd az expresszvonatot is. Amikor megérkeztünk a csatlakozási városba, láttam, hogy még ott áll az expressz, mert az is késett – és még pont fel tudtam szállni rá. Egy elsőosztályú kocsiba szálltam fel, ahol két ’szekus’ ült (megj.: román titkosszolgálat tagja), és mondta az egyik, hogy ’nem értem, hogy miért késik ennyit ez a vonat, mert soha nem szokott’ –, mondtam, hogy miattam. Erre nagyon körülvettek,

Ne akarjuk módosítani az Istentől hallott szót, kijelentést, a prófétai szavakat a körülményeinkhez. Isten nem változtatja az Ő Szavát, Ő nem változik. Várjuk Őt, legyünk hűségesek a várakozásban is.

Ábrahám fantasztikus ember. Neki is megtört a várakozásban való hűsége, mert ’besegített’ emberi módon egy Istentől kapott ígéret beteljesedésébe. De a hűségben nem működnek az ismael-megoldások – láthatjuk, hogy mind a mai napig százezrek, milliók ’isszák annak az elhamarkodott döntésnek a levét’.

Zsolt.105,19 „Mindaddig, amíg az Úr Szava be nem teljesedett, az Úr Szava megpróbálta Józsefet.”

Isten Beszéde megpróbálta Józsefet. Isten Szava megpróbál mindannyiunkat. Az év elején volt egy eset, amikor Isten szólt hozzám: ’Pali, te hogy ismered magadat?’ ’Hát most mit is mondjak?’ – gondoltam. ’Te hogyan ismersz, Uram?’ ’Én egy hűséges embernek ismerlek, de mihez vagy hűséges? Tudom, hogy dolgokhoz, ügyekhez, emberekhez hűséges vagy. Hozzám vajon hűséges vagy? Akkor nem értettem.

1.Ján.4,20 „Ha azt mondja valaki, hogy: Szeretem az Istent, és gyűlöli a maga testvérét, az hazug. Mert aki nem szereti a maga testvérét, akit lát, hogyan szeretheti Istent, akit nem is lát?”

Ahogy meg van megírva, hogy nem mondhatjuk, hogy szeretjük Istent, ha az embereket, akiket nem látunk, azokat nem szeretjük. Ugyanígy nem mondhatjuk, hogy hűségesek vagyunk Istenhez – ahhoz, akit nem látunk –, hogy ha nem vagyunk hűségesek az emberekhez – azokhoz, akiket látunk.

Régebben többet utaztam. Már volt olyan, hogy a sok vezetéstől, a gázpedál nyomásától begörcsölt a lábam. De vajon otthon tudtam volna-e hagyni a lábamat pihentetni, én meg elutaztam volna nélküle? Nem. Nem tudom a tagokat leválasztani a testről. Lehet, hogy görcsös, fájós a tag, de a test minden egyes tagja, része arra tanít minket, hogy hűségesen ottmaradjunk, benne maradjunk a testben.

Végül beteljesedett József álma? Igen, beteljesedett, mert hűséges volt Isten kijelentéséhez. Nagy emberré lett – a hűsége miatt.

Albániában az első évben nagyon nehéz évünk volt. Anyagilag is. Amikor leköltöztünk Sarandába, akkor elkezdett minden kinyílni, mint a pattogatott kukorica. ‘Uram, miért áldasz meg engem?’ – kérdeztem. Akkor azt mondta az Úr, hogy ‘nem az eredményeidet nézem, hanem a hűségedet’. A talentumok példázata:

Mát.25,14-30 „… maga elé hívatta szolgáit, és amije volt, átadta nekik. (15) És adott az egyiknek öt talentumot, a másiknak kettőt, a harmadiknak pedig egyet, kinek-kinek az ő erejéhez képest; és útra kelt. (16) Elmenvén pedig az, aki az öt talentumot kapta, kereskedett azokkal, és szerzett még másik öt talentumot. (17) Akinek kettő volt, az is másik kettőt nyert. … (19) Sok idő múlva pedig megjött a szolgák ura, és számot vetett velük. (20) És előjött aki az öt talentumot kapta, és hozott másik öt talentumot, mondván: Uram, öt talentumot adtál nekem; én másik öt talentumot nyertem azokon. (21) Az ő ura pedig monda neki: ’Jól van jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután; menj be a te uradnak örömébe.’ …”

Isten soha nem bíz ránk többet, mint amit hűségesen el tudunk viselni, meg tudjuk tenni, végig tudjuk futni, stb. Aki csak egy talentumot kapott, bár nem veszítette el, de nem is csinált vele semmit, azaz nem kockáztatott. A hűségben benne van a kockázat. A másik kettő szolga kockáztatott, és azt mondta az Úr nekik: „Kevesen voltál hűséges, most sokra bízlak”. Utána többet bízott rá. Miért? Mert a hűségben növekszik a szív, kitágul a szív. Kitágul több kapcsolatra – szélesedik.

Dániel próféta …

Dán.6,4-től „Akkor az igazgatók és tiszttartók igyekeztek okot találni Dániel ellen a birodalom dolgai miatt; de semmi okot vagy vétket nem találhattak; mert hűséges volt, és semmi fogyatkozás, sem vétek nem találtatott benne. (5) Akkor azt mondták azok a férfiak: Nem találunk ebben a Dánielben semmi okot, hacsak nem találhatunk ellene valamit az ő Istenének törvényében! …”

Dániel hűséges volt, semmilyen vétek nem volt az életében. A hűsége miatt volt a többiek fölött. Négy királyt is túlélt.

Aki Istent szolgálja, az túléli azokat, akik nem szolgálják Őt. Az oroszlánok karmai miatt sem tört meg a hűsége. Odakerült a verembe – a hűségnek megvannak a próbái. Megpróbálja Isten a mi hűségünket is. A százados és szolgájának története …

Luk.8,1-től „… Nem vagyok méltó, hogy a házamba jöjj, elég csak egy szót kimondanod, és meggyógyul a szolgám. Ahogyan a szolgáim is, mivel hűségesek, megteszik, amit mondok – így a szolgám is meggyógyul, ha Te mondod. …”

Isten népe olyan, mint egy motor-hajtó lánc. Csak úgy működik a motor, ha mindegyik láncszem ottmarad a helyén.

‘Uram, én hűséges fajta vagyok, de látod, hogy milyenek itt a körülmények …’ – mondhatod, de nem mentség a hűtlenségre semmilyen körülmény sem.

Amikor Romániában még buldózerrel döntötték le a gyülekezeti házakat, akkor szólt az Úr, hogy indítsunk egy gyülekezetet. Bejelentettük a baptista pásztornak, hogy egy csoport elmegyünk, és indítunk egy új gyülekezetet. Akkor még nem értettem, de most már értem, hogy azt mondta, hogy „fiúk, amit ti most vettek, azt le is fogjátok aratni”.

A hűségnek is van vetése és aratása is. Sok bibliai rész szól erről.

Amikor jön valaki, és kezd beszélni a barátom ellen – és úgy próbál beszélni, hogy nagyon hitelesnek tűnik, amikor majd elmegy tőlem, akkor rólam is ugyanúgy fog beszélni. A hűség bizalom és hit is egyben.

A hűség a Szent Szellem gyümölcse. Nincs olyan, hogy hűséges vagyok, de nem vagyok béketűrő. A hűség falán megtörik a bizalmatlanság, a gyanakvás, a gonosz beszéd.

Szent Szellem gyümölcsei – mint a szőlőszemeket a külső héja tartja össze, ez a szeretet.

Nem mondhatom, hogy „a gyülekezethez hűséges vagyok, de ki nem állhatom a pásztort.”

Ésa.26,2 „Nyissátok fel a kapukat, hogy bevonuljon az igaz nép, a hűség megőrzője.”

A hűséget meg kell őrizni – vagyis el is lehet veszíteni. Ha a Szent Szellem többi 8 gyümölcsét elveszítem, akkor a kilencediket is – mert a ’szőlőszem’ szétfolyik.

Ésa.59,14 „Eltávozott a jogosság, és az igazság messze áll, mivel elesett a hűség az utcán, és az egyenesség nem juthat be.”

Ki éli meg a hűséget, ha Isten népe nem? Hogyan tanítsunk másokat hűségre, ha nem vagyunk hűségesek? Amikor visszajön az Úr, talál-e hitet, talál-e hűséget az övéi között?

A hűtlenek nem mennek be Isten Királyságába, nem öröklik Isten örökkévaló örökségét.

Jel.2,10 „…Légy hű mind halálig, és neked adom az életnek koronáját.”

Meddig legyünk hűségesek? Egészen a halálig. A hűségeden múlik a te jövőd. Minket odahelyezett Isten Macedóniába. Amikor körlevelet írok, igyekszem a jó dolgokat leírni. Már sokszor otthagyhattam volna ezt a munkát, mert nem csak jó dolgokat élünk meg mi sem, de hűséges vagyok az Úr dolgaiban – ebben is. Addig vagyunk ott, ameddig ott kell lennünk Isten szíve szerint.

Isten mindent tökéletesre teremtett – Krisztus Testét is tökéletesre teremtette. Találd meg benne a helyedet. Krisztus Testében a hűség nem enged ide-oda helycseréket. Nem tudod kicserélni a szemedet az orroddal. A többre bízás – az nem helycsere, hanem nagyobb felelősség.

Amikor kisgyerek voltam, megtanultam a lábaimmal felállni, tipegni, majd járni, majd futni, focizni, biciklizni. Ezek mind-mind nagyobb terhelés is és nagyobb felelősség is. Amire egyszer rábízott Isten, abban legyünk hűségesek, utána pedig eljön az ideje, hogy többre fog bízni, és nagyobb felelősséget ad. Isten népével kapcsolatban sem tudom azt mondani, hogy „én Istenhez hűséges vagyok, de az emberekhez nem”. Miért akarsz a Mennybe kerülni, hogy ha nem akarsz a gyülekezetbe járni? Hogyan akarok odakerülni, hogy ha nem vagyok hűséges itt lenn a Földön? Isten belehelyezett, beleplántált az Ő népe közé, hogy az Ő emberei között szolgáljuk Őt.

Jonghi Chonak egyszer azt mondta az Úr, hogy küldjön ki embereket Japánba – nagyon nem szerette a két nép egymást. Gondolkozott, hogy kit küldjön el. Akkor az Úr megkérdezte, hogy ’Én kit küldtem el érted?’ ’A Fiadat – a legjobbadat’. ’Akkor te is küldd el a te legjobb emberedet.’ Behívatta nehéz szívvel az egyik legjobb munkatársát, egy egyedülálló fiatal hölgyet, és adott neki egy csak odaszóló repülőjegyet.

Amikor ez a nőtestvér elment Japánba, nagyon sokat sírt az Úr előtt, elkezdett böjtölni, imádkozni. Az egyik szomszédja bekopogott, hogy nincs-e valami baja, mivel még élelmet sem jött ki vásárolni a lakásából. Akkor elmondta neki a testvérnő, hogy miért is jött Japánba, és ő most a japán emberekért imádkozik. A szomszéd megkérdezte, hogy imádkozna-e, hogy meggyógyuljon betegségéből. Imádkozott érte, és egyből ott helyben meggyógyult. Utána egyből hívta az ismerőseit, azokért is imádkozott a testvérnő …

Amikor néhány hét múlva levelet kapott Jonghi Cho, hogy ’kérlek pásztor, küldj 200 szolgálót, mert bemerítkezés lenne’. ’Hogy-hogy? – kérdezte vissza Jonghi Cho –, hiszen csak most mentél ki Japánba, miért küldenék ki 200 szolgálót?’ ’Hát, má4 közel 40 ezren tértek meg, és nem tudom, hogy mit kell csinálni velük ezek után’ – írta vissza a testvérnő.

Ha hűséget akartok aratni, akkor legyetek hűségesek Palihoz is. Isten nem azért rendelt vezetőt az Ő népe fölé, mert annak éppen nincs más munkája, hanem becsüld meg őt, őket.

Kicsi dolgokon múlik a hűtlenség – kicsi bizalmatlanságokon, kicsi megkérdőjelezéseken múlik. Mint az Édenben a kígyó megkérdőjelezte Isten Szavait. A hűség megkérdőjelezésekkel meg tud törni.

Éppen utaztam, vezettem, amikor megkérdeztem Istent, hogy ’Uram, miért Albániában történnek meg olyan gyorsan a dolgok?’ Majdnem befékeztem a választól: ’Azért, mert nem tesznek fel kérdéseket, egyszerűen megteszik azt, amit mondok nekik.’

Volt egy 2. világháborús veterán, aki még sosem volt beteg. Egyszer mégis megbetegedett, elment az orvoshoz, de nem akarta megcsinálni, amit mondott neki – azt mondta a fia kérdésére, hogy ’meg kell élnie az orvosnak is’. Kiváltotta ugyan az orvosságokat, de kidobta a kukába – a miértre ismét azt mondta a fiának, a gyógyszerésznek is meg kell élnie valamiből. De a halálos ágyán a fia megkérdezte, hogy ’apám, most ebből kinek kell még megélnie’?

Ha nem tesszük meg azt, amit Isten mond, akkor ne várjuk, hogy az történik meg, amit Ő megígért.

Ismeritek a gémes kutat – a hűség az a pont, ami egyensúlyban tartja az egész életedet. A szeretet, az öröm, a békesség, jóság, hűség, stb. – mindezek azért vannak, hogy egyensúlyban élhessetek. Az Úr tartson meg, őrizzen meg titeket. Nagyon jó, hogy jönnek új és új emberek. Ugyanakkor legyetek hűségesek.

A hűség a hitnek a mozgatója. Legyetek hűségesek. Ha Istenhez hűségesek akartok lenni, akkor legyetek hűségesek Isten népéhez és ahhoz, akit vezetőül odarendelt.